martes, 23 de diciembre de 2008

Blue in Green - Miles Davis

musica del álbum Kind of Blue con Miles Davis(t), Julian Adderley(as), John Coltrane(ts), Wyn Kelly(p, Freddie Freeloader), Bill Evans(p), Paul Chambers(b), James Cobb(d) (más info en wikipedia).